Bujqësi dhe agroturizëmSlider
Ne besojmë se siguria ushqimore është jetike. Ne duam të besojmë 100% te produktet “Made in Albania”. Për këtë arsye, GAF synon organizimin e aktiviteteve me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të prodhuesve vendas rreth kritereve të nevojshme për sigurinë ushqimore.    Objektivat kryesorë në këtë fushë janë:

  • Organizimi i fushatave ndërgjegjësuse për të siguruar që legjislacioni shqiptar të jetë në përputhje me atë të Bashkimit Evropian;
  • Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për të siguruar që puna e organeve përgjegjëse është në funksion të mbrojtjes së të drejtave dhe interesave të konsumatorit;
  • Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për prodhuesit shqiptarë jo vetëm në plotësimin e detyrimeve ligjore që ata kanë, por dhe në motivimin e tyre për të siguruar produkte dedikuar grupeve me nevoja të vecanta;
  • Krijimi i fushatave të ndërgjegjësimit në prodhimin e një produkti cilësor.